I. Informacje wstępne

 1. Organizatorem zajęć dla Uczniów jest firma Trust The Tutors Katarzyna Kucharczyk, ul. Nadbrzeżna, nr 38, lok. 121, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182222326 (dalej również jako „Organizator”)
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Zajęciach „Last Minute” prowadzonych przez firmę Trust The Tutors
  Katarzyna Kucharczyk.
 3. Zajęcia „Last Minute” to oferta skierowana do osób, którym zależy na skutecznym i szybkim opanowaniu konkretnego materiału szkolnego (dalej „Uczeń”, „Klient”) Na prowadzonych lekcjach skupiamy się wyłącznie na określonym, wyznaczonym przez ucznia celu i w prosty, zrozumiały sposób tłumaczymy dane zagadnienia.
 4. Celem zajęć „Last Minute” jest możliwie jak najszybsze przygotowanie ucznia to konkretnego wyzwania, jak np. sprawdzian/egzamin.

II. Zasady współpracy i płatności

 1. Zamawianie/rezerwacja lekcji odbywa się poprzez specjalny formularz znajdujący się pod adresem: https://zaufajkorepetytorom.pl/zajecia-last-minute/ (dalej „Strona Organizatora”)
 2. Uczeń dokonuje rezerwacji lekcji za pośrednictwem ww. formularza podając niezbędne dane. Zwrotnie Uczeń otrzymuje maila z
  potwierdzeniem rezerwacji lekcji oraz z linkiem do płatności on-line.
 3. Zajęcia „Last Minute” prowadzone są wyłącznie w formie indywidualnych spotkań Ucznia z Korepetytorem. Pojedyncze zajęcia trwają 60 minut i odbywają się w formie zdalnej / on-line.
 4. Na stronie Serwisu codziennie znajduje się aktualna oferta w zakresie ilości i dostępności godzin zajęć wraz ze wskazaniem dostępnych
  przedmiotów zajęć. Grafiki wolnych lekcji dostępne są maksymalnie na najbliższe 7-dni.
 5. Opłata za zajęcia zawsze uiszczana jest z góry w formie płatności internetowych. Warunkiem skutecznego zamówienia lekcji jest jej
  opłacenie z góry.
 6. Aktualne ceny podane są na stronie Serwisu.

III. Zajęcia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba korepetytora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają i Klientowi przysługuje, według wyboru, zwrot uiszczonej kwoty za lekcję lub rezerwacja lekcji w nowym terminie bez dodatkowych opłat.
 2. Uczniów obowiązuje termin odwołania zajęć do godziny 17:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. Odwołania można zgłaszać telefonicznie/mailem lub przez adres www: https://zaufajkorepetytorom.pl/zajecia-last-minute/ w sposób tam wskazany.
 3. W przypadku niezgłoszenia w odpowiednim terminie niemożności uczestnictwa w zajęciach lub niestawienia się na zajęcia organizowane przez firmę Trust The Tutors, zajęcia te płatne są w 100%, przepadają i nie są odrabiane.
 4. Spóźnienie Klienta: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia.
  Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie.
  Jeżeli korepetytor nie zastanie klienta o umówionej godzinie w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, zajęcia uznaje się za przeprowadzone. Wyjątek mogą stanowić sytuacje gdy Uczeń poinformuje korepetytora o swoim spóźnieniu. Rozpoczęcie zajęć w późniejszym terminie nie oznacza jednak ich przedłużenia. Zajęcia kończą się wtedy o ustalonej wcześniej porze.
 5. Spóźnienie korepetytora: czas spóźnienia korepetytora doliczany jest do czasu zajęć lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnych zajęć. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu.
 6. W przypadku nie odbycia się lekcji z przyczyn leżących po stronie Organizatora Klientowi przysługuje, według wyboru, zwrot uiszczonej kwoty za lekcję lub rezerwacja lekcji w nowym terminie bez dodatkowych opłat.

IV. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie niezbędnym do wykonania umowy tj. prowadzenia lekcji na rzecz Klientów, lub do podjęcia działań na żądanie Klientów przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO), jak również mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, gdy będzie wynikało to z obowiązujących norm prawnych (art. 6 ust.1 lit c RODO).
 2. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa, rozszerzenia / zmiany zakresu usług, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Organizator poinformuje Klienta na Stronie Organizatora.

V. Reklamacje

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Organizatora.
 2. W reklamacji Klient powinien wskazać przyczynę reklamacji oraz opis sytuacji / zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamacje niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację Organizator prześle pisemnie lub mailowo w zależności od sposobu jej złożenia.